O nas Polityka prywatności oraz Cookies
Polityka prywatności oraz Cookies


ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI NA STRONIE WWW.RETINO.PL

Retino.pl szanuje prywatność osób odwiedzających stronę internetową www.Retino.pl i zapewnia bezpieczeństwo ich danych w każdym momencie korzystania z naszej witryny internetowej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami technicznymi i właściwymi przepisami prawa tj. w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – zwana dalej „Ustawą").

Poniższe zasady obejmują wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem strony www.Retino.pl .

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.retino.pl jest Creamfinance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-131) ul. Kasprzaka 2/8, Polska, NIP: 52 52 54 89 58, REGON: 146563260, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000453034, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 400 000 zł (zwany dalej: „Retino.pl”).

1. Informacje pozyskiwane przez Retino.pl za pośrednictwem strony www.Retino.pl

1.1. Retino.pl zbiera dane zawarte we wniosku o zawarcie umowy wyłącznie w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy w tym także w przypadkach określonych w pkt 1.2 poniżej. Dane te obejmują:

· imię i nazwisko

· adres e-mailowy

· numer telefonu komórkowego

· data urodzenia

Retino.pl może zwrócić się do osób korzystających ze strony www.Retino.pl (zwanych również „Użytkownikami”) o dostarczenie dodatkowych dokumentów, w celu potwierdzenia informacji zawartych we wniosku.

Dane określone powyżej udostępniane przez Użytkowników są chronione.

1.2. Dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone i przetwarzane podczas aktywności na stronie. Dane osobowe będą przetwarzane przez Retino.pl nie dłużej niż jest to niezbędne dla wykonania umowy zawartej z Retino.pl oraz wtedy gdy jest to zgodne z przepisami Ustawy bądź innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie danych za pośrednictwem strony internetowej www.Retino.pl polegać będzie na:

1.2.1. zbieraniu danych dotyczących wizyt(y) Użytkowników na stronie internetowej oraz wykorzystywanych przez niego zasobów. Gromadzone informacje obejmują dane dotyczące: lokalizacji, numeru IP, ruchu na stronie

1.2.2. zbieraniu danych z formularzy wypełnianych na stronie www.Retino.pl przez Użytkowników, w tym podczas rejestracji w celu otrzymania informacji oraz składania wniosku o udzielenie pożyczki.

1.2.3. zbieraniu danych Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się pracownikiem Retino.pl za pośrednictwem strony www.Retino.pl .

2. Korzystanie z plików cookie

Zależnie od ustawień komputera, z którego Użytkownik będzie korzystał w trakcie wizyty na stronie www.Retino.pl , na komputerze tym będą zapisywane tzw. pliki cookies. Pliki te służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług na stronie www.Retino.pl oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług. Pliki cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.

Pliki cookies nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych. Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików cookies mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na stronie internetowej www.Retino.pl .

W dostępnych przeglądarkach internetowych jest możliwość zablokowania zapisu plików cookies na komputerze, jednak w takim przypadku, niektóre funkcje na stronie www.Retino.pl mogą nie działać lub być niedostępne.

3. Korzystanie z informacji dostarczonych przez Użytkowników

3.1 Informacje dostarczone przez Użytkownika są rejestrowane elektronicznie i mogą zostać wykorzystane w następujących celach:

·         zweryfikowania tożsamości Użytkownika, a następnie przeprowadzenia analizy zdolności kredytowej z wykorzystaniem informacji dostarczonych we wniosku;

·         bieżącego kontaktu z Użytkownikiem;

·         realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem;

·         zapobiegania przestępstwom oszustwa, prania brudnych pieniędzy i innej działalności przestępczej.

3.2. Podmiotami, które oprócz Retino.pl będą mogły mieć dostęp do danych Użytkownika są podmioty:

- wchodzące w skład grupy kapitałowej Retino.pl,

- współpracujące z Retino.pl w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem strony www.Retino.pl ,

- którym udostępnienie danych nastąpiło na podstawie odrębnie udzielonych przez Użytkownika zgód.

3.3. Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywać wiadomości zawierających informacje handlowe od Retino.pl lub podmiotów wskazanych w ust. 3.2 powyżej, ma możliwość odmowy, poprzez kliknięcie na LINK, który również zamieszczany będzie każdorazowo w przesłanej wiadomości e-mail.

Po otrzymaniu informacji o wycofaniu zgody, Retino.pl usunie dane Użytkownika, z list mailingowych prowadzonych przez Retino.pl oraz wystąpi o usunięcie danych tej osoby z list mailingowych podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim.

4. Ujawnianie danych Użytkowników podmiotom trzecim

Dane Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek ich udostepnienia wynikać będzie z przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź ich udostępnienie nastąpi na podstawie umowy zapewniającej ich ochronę zgodnie z Ustawą.

Podmiotami, które będą mogły mieć dostęp do danych Użytkowników są podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Retino.pl, lub są podmiotami współpracującymi z Retino.pl w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem strony www.Retino.pl.

5. Informacje o dostępności

Użytkownik ma prawo dostępu do zgromadzonych przez Retino.pl danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Wiek

Użytkownikiem strony www.Retino.pl może być osoba, która ukończyła 23 lata.

7. Kontakt z Retino.pl

W przypadku wszelkich pytań, wniosków, uwag, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@Retino.pl lub telefonicznie pod numer: 22-388-66-88

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
System zarządzania przedsiębiorstwa: Retino © Wszystkie prawa zastrzeżone 2015